వినోదం

పట్టి మురిన్ మాట్లాడుతూ 'ఇన్ మెర్రీ మెజర్' & ఆమె 'హోప్' ఒక 'పూర్తి-బ్లోన్' హాల్‌మార్క్ మూవీ మ్యూజికల్ జరుగుతుందని (ప్రత్యేకమైనది)